August 2 - 3, 2014 - Germany, Bremen

Club: German Catwalk Club

Format: 2 AB + 4 AB / LH / SH - Vetted

Judges:
Saturday:
Yanina Lukashova-Vanwonterhem (BE) - AB
Jan Stevens (USA) - AB
Peter Vanwonterghem (BE) - LH/SH/AB

Sunday:
Mary Auth (USA) - LH/SH/AB
Pam Delabar (FI) – LH/SH/AB
Olga Korotonozhkina (G-UA) – LH/SH/AB